Acroud publicerar delårsrapport Apr-jun 2022: Fortsatt Stark Organisk Tillväxt Med Refinansiering Säkrad

0
271
Andra kvartalet 2022

 

 • Intäkterna uppgick till 7 200 kEUR (6 200), vilket motsvarar en tillväxt på 16% och en organisk tillväxt på 15%. 

 

 • EBITDA uppgick till 1 802 kEUR (1 159), en ökning med 55% på årsbasis. Justerad EBITDA (före jämförelsestörande poster) uppgick till 1 802 kEUR (1 500), en ökning med 20% på årsbasis. 

 

 • Resultat efter skatt uppgick till 1 248 kEUR (-267). Justerat resultat efter skatt (justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 588 kEUR (292).

 

 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,010 EUR (-0,002). Justerat resultat per aktie (justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 0,005 EUR (0,002). 

 

 • New Depositing Customers (NDC) uppgick till 35 134 (29 448), en ökning med 19% (192%). 

 

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 490 kEUR (1 965). 

 

Första halvåret 2022

 

 • Intäkterna uppgick till 14 203 kEUR (11 780), vilket motsvarar en tillväxt på 21% och en organisk tillväxt på 15%.

 

 • EBITDA uppgick till 4 050 kEUR (2 599), en ökning med 56% på årsbasis. Justerad EBITDA (före jämförelsestörande poster) uppgick till 3 583 kEUR (3 074), en ökning med 17% på årsbasis.

 

 • Resultat efter skatt uppgick till 2 431 kEUR (480). Justerat resultat efter skatt (justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 1 138 kEUR (844).

 

 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,019 EUR (0,004). Justerat resultat per aktie (justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 0,009 EUR (0,007).

 

 • New Depositing Customers (NDC) uppgick till 68 672 (61 235), en ökning med 12% (211%).

 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 975 kEUR (2 353 kEUR exklusive en engångsbetalning av skatt i samband med förvärv).

 

Viktiga Händelser I Kvartalet

 

 • Under andra kvartalet 2022 har Acroud framgångsrikt placerat 225 miljoner kronor i seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta till investerare i Norden och Kontinentaleuropa. Med denna finansiering på plats kommer Acroud att fortsätta att leverera sin strategiska agenda och är mycket positiv till sin framtid. 

 

Viktiga Händelser Efter Kvartalet
 

 • Den 18 juli 2022 har Acroud i förtid löst in sina befintliga obligationer om 300 miljoner kronor. Inlösenbeloppet betalades till varje person som var registrerad som ägare av Befintliga Obligationer i det skuldregister som Euroclear Sweden förde vid affärsdagens slut den 11 juli 2022.
 • Acroud överväger ett potentiellt accretivt förvärv inom affilierings- och medieområdet, vilket förväntas bidra med över 9 miljoner euro till bolagets intäkter och över 4 miljoner euro till bolagets EBITDA årligen. Acrouds ledning anser att det potentiella förvärvet kommer att vara ackretivt för både aktie- och skuldinvesterare i bolaget eftersom det kommer att stärka både lönsamheten och kassaflödet samtidigt som bolagets hävstångseffekt minskar framöver, vilket är i linje med de reviderade finansiella målen som presenterades i ett pressmeddelande den 4 maj 2022. Om det potentiella förvärvet inträffar kommer transaktionen att innebära att bolaget investerar cirka 1 miljon euro i aktier och cirka 4,5 miljoner euro i kontanter, som förfaller under en period på 18 månader. Det potentiella förvärvet förutsätter ett slutligt styrelsens godkännande och att parterna ingår ett slutgiltigt köpeavtal.

 

VD-ord: Färdplan för snabbare företagstillväxt
 

Under de senaste kvartalen har Acroud omvandlats från en konventionell aktör med jämförelsesajter till ett robust iGaming- ekosystem som erbjuder både Affiliation-tjänster och B2B SaaS- lösningar inom Media- och Marknadsföringsutrymmet. Denna strategiska ombyggnad har etablerat vår nya solida struktur för att skapa en mindre volatilitet i verksamheten med stabilare intäkter och högre lönsamhet. Därefter är det nu som Acroud kan accelerera in i sitt högtillväxtkapitel, och jag är glad att vi har säkrat finansiering för att fortsätta att genomföra vår strategi.

 

Trots de säsongsvariationer som präglar andra kvartalet är det positivt att rapportera att vi har ökat omsättningen organiskt kvartalsvis med 3%. Jämfört med den finansiella utvecklingen från år till år ökade vi omsättningen från EUR 6 200k till EUR 7 200k och justerade EBITDA från EUR 1 500k till EUR 1 802k, vilket innebär en organisk försäljningstillväxt på 15% och en EBITDA-tillväxt på 20%.

 

Antalet New Depositing Customers (NDC) har uppvisat en lovande tillväxt på 5 % sekventiellt och uppgick till nästan 35 200. Ökningen leddes av iGaming Affiliation-segmentets 10% kvartalsvisa NDC- intagsstegring, vilket indikerar att de genomförda organiska tillväxtinitiativen har fortsatt att ge resultat.

 

Under andra kvartalet beslutade vi aktivt att investera i nya tillväxtinitiativ för framtiden på bekostnad av kortsiktig lönsamhet. För att återgå till konsekvent positiva resultat fortsätter vi att undersöka vår verksamhet, eliminera ineffektivitet och betona allt vårt arbete med ett datadrivet och insiktsfullt tillvägagångssätt.

 

Refinansiering säkrad

Den viktigaste händelsen under andra kvartalet 2022 som jag är mycket nöjd med var refinansieringen av bolagets obligationslån. Under en period med mycket osäkra marknadsförhållanden har vi framgångsrikt placerat 225 miljoner kronor i seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta till investerare i Norden och Kontinentaleuropa. Intäkterna från transaktionen har i huvudsak använts för att lösa in bolagets utestående obligationer om 300 miljoner kronor i förtid. Att säkra refinansieringen ger oss dessutom drivkraft att fortsätta utveckla Acroud med fokus på lönsam organisk tillväxt och fortsätta leverera på vår strategiska agenda. Det har varit en lång resa att återuppliva och omforma företaget; därför är det glädjande att se denna vändning. Resultaten bekräftar vår starka start på räkenskapsåret och visar att Acroud är på rätt väg för att leverera en betydande tillväxt i både resultat och intäkter under 2022 och framåt.

 

Uppdatering av nyckelmarknader

I Nederländerna utvecklas den nyligen reglerade marknaden långsammare än väntat och färre operatörer än väntat har beviljats en onlinespelslicens. Denna ogynnsamma marknadsdynamik har svikit oss, och vi har ännu inte lyckats odla upp våra nederländska produkter i önskad takt. Vi har dock kompenserat för den återhållsamhet som finns i Nederländerna med den tillväxt som kommer från andra europeiska marknader. Dessa fortsätter att vara vår största framgångssaga, vilket bidrar till 71% av iGaming Intäkter från anknytning. Under de senaste kvartalen har vi sett tillväxt på reglerade marknader särskilt i Storbritannien som nu har blivit Acrouds största och snabbast växande marknad, med en tillväxt på 62% kvartalsvis.

 

Inledande period med accelererande tillväxt

Vår omsättning fortsätter att öka sekventiellt för sjunde kvartalet i rad. De strategiska beslut som fattades och den omstrukturering som genomfördes under 2021 har också lett till att Acroud har återgått till positiv organisk tillväxt – med 16 % första kvartalet 2022 och 15 % andra kvartalet 2022. Med tanke på de operativa initiativ som har tagits och på den positiva utvecklingen i de underliggande nyckeltalen är jag säker på att denna organiska tillväxttakt är hållbar för framtiden, vilket betyder att vi är på rätt väg mott ett av våra nya finansiella mål: att EBITDA i genomsnitt ska öka organiskt med 20 % per år under räkenskapsåren 2023–2025.

 

För att komplettera denna starka organiska tillväxt överväger vi för närvarande ett finansiellt förstärkande förvärv i syfte att förvärva 60 % av ett affiliation- och medieföretag som omfattar affiliationtillgångar och teknik inom iGaming-marknaden. Transaktionen väntas bidra med mer än 9 MEUR till koncernens totala omsättning och med över 4 MEUR till bolagets EBITDA årligen. Dessutom kommer transaktionen ytterligare att stärka våra ansträngningar för att utveckla en verksamhet med låg risk och hög tillväxt baserad på intelligenta lösningar, eftersom de förvärvade tillgångarna utnyttjar IMBC (Intelligent Media Buying Capabilities) i stället för att förlita sig på SEO-algoritmer. Det gläder mig att konstatera att förvärvsprocessen utvecklas väl. Transaktionen kan genomföras på villkor att den slutligt godkänns av styrelsen och att parterna ingår ett slutligt köpeavtal.

 

Jag anser att detta opportunistiska förvärv kommer att innebära en finansiell förstärkning både för bolagets aktieägare och för dess skuldinvesterare, eftersom det kommer att stärka såväl lönsamheten som kassaflödet och samtidigt minska bolagets finansiella hävstång framåt. På så sätt kommer transaktionen också att bidra till de nya finansiella målen, särskilt när det gäller att minska räntebärande nettoskuld/justerad EBTIDA till högst 2,5x fram till december 2025. Sett till dessa planer sammantaget kan jag med tillförsikt säga att Acroud är på väg in i period av snabbare tillväxt.

 

Det nya kapitlet börjar

Sammanfattningsvis har vi lagt ett verkligt progressivt kvartal bakom oss och börjar nu skriva ett nytt kapitel i Bolagets historia. Genom att vända sidan på den ”gamla” Acroud och symbolisera en ny början, har vi också beslutat att flytta vårt huvudkontor på Malta till en helt ny plats. Det moderna och moderna huvudkontoret Acroud ligger nu i det livliga affärsområdet Paceville i St Julian ’s, vilket ger en stimulerande arbetsplats och en plats där ni kan njuta av att umgås och fira framgång tillsammans. Vi följer en hybrid strategi för att arbeta och ser till att medarbetarna hittar det bästa mönstret för sig själva: att arbeta både på distans och i vårt nya kontor. Jag hoppas att denna omlokalisering kommer att ha en positiv inverkan på vår personal, och jag ser fram emot att ansluta mig till några av de många nya kontorsinitiativen, såsom måndagens företagsfrukostar eller tidiga avslutningsfredagar.

 

Med den höga organiska tillväxten i horisonten och det stora team vi har på plats kommer andra halvåret att bli accelerationsfasen i vår strategi.

Enjoy the Ride!

Robert Andersson, Malta, 11 augusti 2022

Acrouds VD Robert Andersson och CFO Roderick Attard presenterar rapporten, som följs av en frågestund kl. 10:00. Presentationen kommer att hållas på engelska och går att följa på www.acroud.com eller via https://tv.streamfabriken.com/acroud-q2-2022.

För att ta del av presentationen via telefon, ring något av följande nummer:
 

Sverige:  +46-8-5051-6386

Storbritannien: +44-20-319-84884

USA:  +1-412-317-6300, PIN: 9397450#

 

Webbsändningen och presentationen är tillgängliga för att se och lyssna på begäran efter webbsändningen på www.acroud.com eller via Quartr appen.
 

Ansvariga parter

Denna information utgör insiderinformation som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.
 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef

+356 9999 8017

 

Roderick Attard, CFO

+356 7925 4722

 

ACROUD AB (publ)

Telephone: +356 2132 3750/1

E-mail:  info@acroud.com

Website: www.acroud.com

 

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399

Från och med augusti (Delårsrapport för det andra kvartalet 2021) har Acroud bytt rapporterings- och bolagsspråk till engelska. Detta innebär att pressmeddelanden i fortsättningen enbart kommer att publiceras på engelska. Kvartalsrapporter och tillhörande pressmeddelanden kommer dock även i fortsättningen att publiceras på både engelska och svenska. Den engelska versionen har emellertid företräde framför den svenska.

 

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande global utmanare som driver och utvecklar mer än 30 jämförelse- och nyhetssajter under starka digitala varumärken i traditionella och nya vertikaler. Bolaget utvecklar och erbjuder SaaS-lösningar (Software as a Service) inom affiliatebranschen, tillhandahåller strömningstjänster och anordnar det innovativa gamingeventet The Festival Series. Efter ett antal förvärv under 2020 och 2021 har flera erfarna profiler inom branschen anslutit sig till Acrouds resa och leder organisationen mot ett programvarubaserat affiliationföretag. Vi drivs av hållbar tillväxt och lönsamhet för våra partner och vårt uppdrag är att förena människor, Content Creators (Youtubers, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickersymbolen ACROUD sedan juni 2018.
Taggar:Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleDelårsrapport 1 januari – 30 juni 2022
Next articleCTEK utsedd till finalist i Automechanika Awards

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here