Delårsrapport för perioden 1 april 2023 till 30 juni 2023

0
538den 25 augusti 2023 kl. 08:00

Wicket Gaming AB:s (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport för perioden 1 april 2023 till 30 juni 2023.

Perioden i sammandrag

Koncernen uppstod under det fjärde kvartalet 2022 och således förekommer i rapporten ingen jämförelse med motsvarande period föregående år för koncernen.

Andra kvartalet 2023-04-01 – 2023-06-30 (Koncern)

 • Nettoomsättning 6 400 TSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 904 TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster -4 789 TSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,29 SEK och efter utspädning -0,19 SEK.
 • Periodens investeringar uppgick till -2 356 TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -1 538 TSEK.

 Sex månader 2023-01-01 – 2023-06-30 (Koncern)

 • Nettoomsättning 12 971 TSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4 198 TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster -10 837 TSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,65 SEK och efter utspädning -0,44 SEK.
 • Periodens investeringar uppgick till -4 466 TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -2 924 TSEK

VD HAR ORDET

Givet det svåra marknadsklimatet ser vi det som ett rejält styrkebesked att vi håller på att slutföra en nyemission om 10 miljoner SEK. Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 4 september och är i förväg fulltecknad. Nyemissionen ger oss möjlighet att fortsätta trycka på gaspedalen.

Vårt spel King Royale optimeras löpande för att öka retentiondata (andel spelare som återkommer till spelet) och stärka monetariseringen inne i spelet. Nya spelfunktioner såsom topplistor, chatt och ”social events” där användarna kan tävla mot varandra håller på att implementeras. Kampanjer har under våren sjösatts i samarbete med Aggregate Media och TikTok:are genom Wehype. Dessa kampanjer har gett värdefull information avseende användaranskaffning och användarbeteende i spelet. King Royale fortsätter att leverera starka KPI:er (Key Performance Indicators) vilket har noterats, inte bara av oss, utan även av mobilspelsförlag (publishers).

”Vår målsättning – att under andra halvåret säkerställa en publishingdeal för King Royale med en ledande publisher”

Rankingen av King Royale i Apples Appstore (4.7+) och Googles Playstore (4.3+) och det faktum att spelet kontinuerligt blir ”featured” i Appstore gör sammantaget att vår målsättning – att under andra halvåret säkerställa en publishingdeal för King Royale med en ledande publisher – verkar fullt rimlig.

Inom ed-tech vertikalen fortsätter våra tyska dotterbolag att leverera. Vi säkrar kontinuerligt nya uppdrag, såväl större som mindre, och flyttar fram positionerna på den tysktalande marknaden inom segmentet ”Serious Games”/Playful Learning”. Kvaliteten i det vi gör visas av de branschutmärkelser vi får, senast “Excellence in Brand Strategy and Creation – Digital solutions & Apps” och “Excellent Brands – Telecommunications & IT” av German Brand Awards.

Ett exempel på uppdrag jag särskilt vill framhålla är samarbetet med Meister Cody GmbH, ett dotterbolag till Ernst Klett GmbH som är ett av de största förlagen för skolmedia med verksamhet i 20 länder. Samarbetet gäller utveckling av standardiserade utbildningsprogram. Vi har tillsammans med Meister Cody utvecklat en plattform för terapi av dyskalkyli (svårigheter att räkna) på uppdrag av två tyska universitet. Plattformen kommer att erbjudas till skolor och marknadsföras globalt via Ernst Kletts nätverk. Den första gemensamt utvecklade produkten är planerad att marknadsföras 2024.

”Vi har precis säkrat ett publishingavtal med 2tainment för Tank Operations.”

Många känner nog inte till att våra tyska dotterbolag har egenutvecklade spel. Nyligen erhölls cirka 2 miljoner kronor i bidrag av tyska staten (German Gaming Fund) för att sjösätta ett av våra spel -Tank Operations. Vi har precis säkrat ett publishingavtal med 2tainment för Tank Operations. 2tainment kommer att i samband med lanseringen ta över taktpinnen avseende all marknadsföring och monetarisering.

Förutom Tank Operations äger vi även Cathedral och de immateriella rättigheterna till Captain Hog & His friends. Självklart är vår målsättning även här förlagsavtal med starka aktörer.

Samtidigt som vi gasar trycker vi hårt på bromspedalen avseende våra kostnader. Detta sker på flera sätt. Vi arbetar intensivt med kostnadseffektiviseringar i vår relativt komplicerade tyska dotterbolagsstruktur. Vi planerar att fusionera flera av de tyska dotterbolagen för att minska den fasta kostnadsmassan och förstärka synergier mellan de olika dotterbolagen. Alla onödiga kostnader skall elimineras! Vidare förväntar vi oss att utvecklingskostnaderna för King Royale och Cricket Manager ska minska i år jämfört med 2022, helt enkelt genom att de stora

utvecklingskostnaderna för spelen redan tagits och att vi närmar oss monetariseringsfasen. Slutligen kommer de betydande extraordinära kostnader avseende bland annat redovisning och administration som föranletts av förvärvet av Wegesrand och företrädesemissionen med fullt prospekt under andra halvåret 2022 och som levt kvar en bit in i 2023 att upphöra. Detta framgår av att posten ”inköp av tjänster” i resultaträkningen minskade väsentligt under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal. De minskade kostnaderna syns ännu inte fullt ut i andra kvartalets räkenskaper, men vi kan internt konstatera att kostnaderna minskade i slutet på kvartalet och att vår tyska verksamhet faktiskt visade ett positivit EBITDA för andra kvartalet. 

”Den kunskap vi erhåller i utvecklingsarbetet av King Royale är naturligtvis något vi ämnar föra över till vårt skötebarn Cricket Manager.

Slutligen vill jag framhålla att den kunskap vi erhåller i utvecklingsarbetet av King Royale naturligtvis är något vi ämnar föra över till vårt skötebarn Cricket Manager. Flera tekniska funktioner i King Royale planeras att implementeras i Cricket Manager, framförallt rör det tekniska funktioner som starkt bidragit till starka KPI:er. För alla våra aktieägare vill jag påpeka att vi inte på något sätt släppt Cricket Manager utan planen är att snarast fördela ytterligare utvecklingsresurser till Cricket Manager. Vi har begränsad mängd tekniska resurser inom koncernen och kan därför endast utveckla en speltitel i taget. Intresset för King Royale från externa aktörer har bidragit till beslutet att fokusera på King Royale just nu.

Eric De Basso, VD
Wicket Gaming AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post: eric@wicketgaming.com
Telefon: +46 70 780 52 00

Denna information är sådan information som Wicket Gaming AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-08-25, kl. 08:00.

Om Wicket Gaming
Wicket Gaming AB är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, spel och EdTech. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel (“F2P”) inom mobilspel för Android och iOS. Inom EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som Wicket Gaming har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleInformation för de som ansöker om online- och vadhållningslicens
Next articleWicket Gamings Eric De Basso medverkar i VD-intervju

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here