Kindred Group presenterar nya finansiella mål och ger detaljerad uppdatering av sin strategi

0
570Vid dagens kapitalmarknadsdag i London, Storbritannien, ger Kindred Groups vd och koncernchef Henrik Tjärnström och finansdirektör Johan Wilsby, tillsammans med medlemmar i koncernledningen och ledande befattningshavare, en detaljerad uppdatering av Kindreds strategiska inriktning, verksamhet och finansiella resultat.

I samband med kapitalmarknadsdagen presenteras också nya finansiella mål bestående av:

 • Intäkter på över 1,6 miljarder GBP
 • Underliggande EBITDA-marginal på 21 – 22 procent
 • Utdelningspolicy på ~ 75 – 100 procent av fritt kassaflöde (efter M&A)

Kindred Group plc (Kindred) håller en kapitalmarknadsdag (CMD) i London, Storbritannien, idag klockan 12:00 BST. Under eventet kommer vd och koncernchef Henrik Tjärnström tillsammans med medlemmar i koncernledningen att presentera Kindreds långsiktiga strategiska inriktning och prioriteringar för de kommande åren.

Prioriteringarna innefattar att:

 • Ta ytterligare marknadsandelar genom att vara en pålitlig leverantör av underhållning på Kindreds befintliga huvudmarknader i Europa och Australien, som förväntas växa med en CAGR på 7 procent mellan 2021
  och 2026.
 • Utveckla en stark position i Nederländerna – en marknad som generellt förväntas visa stark tillväxt under de kommande åren enligt H2 Gambling Capital – tack vare ett effektivt slutförande av en omfattande licensprocess, en stark varumärkeskännedom och lokal erfarenhet.
 • Dra nytta av strategiska investeringar som Relax Gaming-förvärvet och utvecklingen av Kindred Sportsbook Platform (“KSP”), där ökad flexibilitet, skalbarhet och tillgång till unikt innehåll kommer att bidra till stärkt differentiering för Kindred i relation till konkurrenterna.
 • Bygga vidare på den solida grund som etablerats i Nordamerika i takt med att regionen mognar och fokus på kundupplevelse ökar.

“Jag är glad över att kunna ge en mer detaljerad bild av vår strategiska inriktning och de prioriteringar som vi har satt upp för Kindred. Vi har varit drivande i branschens omställning och var tidiga med att förstå vad som krävs för att lyckas i en lokalt reglerad och komplex miljö. Vi har nu kritiska byggstenar på plats och jag känner stark tillförsikt för den riktning vi tar”, säger Henrik Tjärnström, vd och koncernchef Kindred Group.

“Det är också mycket glädjande att se de framsteg som görs i utvecklingen av vår sportbok Kindred Sportsbook Platform, där viktiga milstolpar redan bockats av för en utrullning på utvalda marknader vid årsslutet 2023 “, säger Henrik Tjärnström och fortsätter: ”Inträdet i Nederländerna har också överträffat våra förväntningar och vi är på god väg att nå vår ambition om en marknadsandel på 15 procent i slutet av året.”             

Finansiella mål för 2025

Kindred kommer att presentera detaljerad information som ligger till grund för hur koncernen avser accelerera genomförandet av sin strategi, inklusive nya finansiella mål som styrelsen har beslutat om.

 • Intäkter på över 1,6 miljarder GBP

Den förväntade intäktsökningen bygger på Kindreds fokuserade strategi och på att utnyttja de betydande tillväxtmöjligheterna på de befintliga marknaderna. Kindred har en balanserad portfölj av marknader i olika mognadsstadier, vilket ger möjlighet att dra nytta av både den förväntade underliggande marknadstillväxten och att ta ytterligare marknadsandelar. Nederländerna förväntas vara en viktig bidragande framgångsfaktor under de kommande åren, tillsammans med förbättrad produktdifferentiering och ett unikt innehållsutbud.

 • Underliggande EBITDA-marginal på 21 – 22 procent

Kindreds fokus på ökad produktkontroll och skalbarhet är centralt i att driva lönsamhet på lokalt reglerade marknader. Den förväntade intäktstillväxten i kombination med fortsatt kostnadsoptimering och skalbarhet förväntas stödja Kindreds mål om att nå en underliggande EBITDA-marginal på
21 – 22 procent under 2025. Investeringen i KSP kommer att driva skalbarhet och förväntas generera ett positivt bidrag till kassaflödet under 2025. De totala kostnaderna för Kindreds sportspelsverksamhet förväntas minska med cirka 30 procent efter fullständig implementering, vilket förväntas vara på plats efter 2025.

 • Utdelningspolicy på ~ 75 – 100 procent av fritt kassaflöde (efter M&A)

Styrelsen har beslutat att revidera den tidigare utdelningspolicyn. Kindreds nya utdelningspolicy är att generera en stabil ordinarie utdelning i absoluta GBP-denominerade termer, som betalas ut i två lika stora trancher under andra och fjärde kvartalet. Därtill kommer Kindred att komplettera utdelningar med återköp av aktier.

Den totala utbetalningen av utdelningar och återköp kommer att baseras på en bedömning som tar hänsyn till Kindreds finansiella ställning, kapitalstruktur och framtida investeringsbehov, inklusive förvärvsmöjligheter. Den totala utbetalningen av utdelningar och återköp ska över tid motsvara cirka 75 – 100 procent av det fria kassaflödet. Fritt kassaflöde definieras som nettokassa genererad från verksamheten exklusive rörelser i kundtillgodohavanden, minus kassaflöde från investeringsverksamhet (inklusive förvärv) och betalningar för leasingåtaganden.

Utöver de finansiella målen för 2025 kommer Kindred Group även att presentera riktlinjer avseende andelen spelöverskott från lokalt reglerade marknader och investeringar.

 • Andel lokalt reglerat spelöverskott på cirka 90 procent 2025

Kindred har ett strategiskt mål om att generera hållbar och lönsam tillväxt på lokalt reglerade marknader. Under första halvåret 2022 uppgick andelen lokalt reglerat spelöverskott till 78 procent och under de kommande åren förväntas andelen successivt öka och nå cirka 90 procent under 2025.

 • Stabil capex som procentuell andel av intäkterna

Kindreds kapitalinvesteringar har varit cirka 4 procent av intäkterna under de senaste åren. Kindred kommer att fortsätta att investera i utveckling och förbättring av den egenutvecklade och skräddarsydda teknikplattformen för att förbättra bland annat kundupplevelse och dataanalys, och möta förändringar i lokala licenskrav. Kindred kommer också att fortsätta investera i utvecklingen av KSP. Trots dessa pågående utvecklingsprojekt förväntas kapitalinvesteringarna förbli relativt stabila som en andel av intäkterna.

Handelsuppdatering och indikativ prognos för tredje kvartalet 2022

Som en del av kapitalmarknadsdagen ger Kindred mer tydlighet i resultatet för perioden 1 juli till 11 september och en indikativ engångsprognos för tredje kvartalet 2022. Handelsuppdateringen visar en stark utveckling för spelöverskott som drivs av hög aktivitet på marknaderna.

Det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för koncernen, till och med 11 september 2022, var 2,9 miljoner GBP, 12 procent (12 procent i konstant valuta) lägre än det dagliga genomsnittet för hela tredje kvartalet 2021. Exklusive Nederländerna var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för koncernen, till och med den 11 september 2022, 2,6 miljoner GBP, 6 procent (7 procent i konstant valuta) högre än det dagliga genomsnittet för hela tredje kvartalet 2021.

Efter slutförandet av en omfattande licensansökan och regulatorisk granskningsprocess lanserade Kindred i Nederländerna den 4 juli. Under perioden från lansering till och med 11 september var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för Nederländerna 317 tusen GBP, och ökade gradvis under hela perioden.

Beroende på aktivitetsnivåer och sportspelsmarginalen för resten av kvartalet uppskattar Kindred att intäkterna för tredje kvartalet 2022 kommer att ligga i intervallet 270 till 280 miljoner GBP.

Underliggande EBITDA för tredje kvartalet 2022 beräknas ligga i intervallet GBP 37 till 42 miljoner (Q3-2021: GBP 84,8 miljoner).

Presentationsmaterial och videoinspelning av kapitalmarknadsdagen

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.kindredgroup.com/investors/capital-markets-day-2022/ omkring kl. 13:00 CEST den 14 september 2022, och videoinspelningen från dagen kommer att göras tillgänglig på www.kindredgroup.com senare samma dag.


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-14 07:30 CET.

För ytterligare information:
Patrick Kortman, Director – Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438
Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337
ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Taggar:Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleViaplay names ‘Veronika’ with Alexandra Rapaport as latest Original
Next articleOdds: Inget L eller SD i nästa regering

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here