Kommuniké från årsstämma i Spiffbet AB den 24 maj 2024

0
153Årsstämma med aktieägarna i Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”) har hållits den 24 maj 2024. På årsstämman fattades i huvudsak följande enhälliga beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske utan att resultatet ska balanseras i ny räkning. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké och årsredovisning för år 2023.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Val av styrelse och revisor m.m.
Styrelseledamöterna Henrik Svensson, Karl Trollborg och Peter Servin omvaldes och Adriaan Jacobus du Randt nyvaldes så att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma består av fyra ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Johan Styren och Jacob Dalborg har avböjt omval. Till styrelseordförande utsågs Karl Trollborg och till revisor omvaldes BDO Mälardalen AB, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades att arvode om sammanlagt om sammanlagt 150 000 kronor vardera ska utgå till styrelsens ledamöter, dock ej huvudägare, Karl Trollborg, och VD, Henrik Svensson, samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades att ändra aktiekapitalets gränser enligt följande: aktiekapitalet skall utgöra lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Beslutades att minska bolagets aktiekapital med 39 123 375,7355 kronor från 39 921 811,9750 kronor till 798 436,2395 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och innebär att aktiens kvotvärde minskar från 0,025 kronor till 0,0005 kronor.

Noterades att minskningen av aktiekapitalet förutsätter tillstånd av Bolagsverket. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls så förväntas minskningsbeslutet verkställas i augusti 2024.

Beslut om bemyndigande till styrelsen
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarna företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera, och möjliggöra fortsatt expansion exempelvis genom förvärv. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen för årsstämman vilken finns tillgänglig på Spiffbets webbplats, www.spiffbet.se.För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino och erbjuder kasinotjänster. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nordic SME på Nordic Growth Market.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous article”Jag tycker att vi ska se och bry oss om varandra lite mer” – fredagsporträttet med Stefan Kristiansson
Next articleSBB etablerar nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake som tecknar ett låneavtal om cirka 5,7 miljarder kronor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here