Q1 2023 – Väsentligt sänkta omkostnader och förbättrad marginal ger resultatförbättring

0
276Under första kvartalet sjönk nettointäkterna med 9 procent jämfört med kvartal 4 2023 som en följd av marginalfokus och därmed lägre marknadsföringsinsatser. Intäkterna inom partnerverksamheten bidrog marginellt till de totala intäkterna i avvaktan på utveckling av kunderbjudandet.

Under kvartal 1 förbättrades rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) till -1,7 miljoner SEK från -5,5 miljoner SEK under kvartal 4 2023. I resultatet finns också engångsposter om 0,5 miljoner SEK, vilket ger ett justerat EBITDA om -1,2 miljoner SEK. Förbättringen förklaras av fortsatta hemtagningar av besparingar i omkostnader och ökad bruttomarginal till följd av minskade marknadsföringskostnader. Omkostnaderna sjönk med 28 procent under kvartalet och bruttomarginalen ökade från 5 procent till 21 procent.

Spiffbet har under kvartal 1 kommit i mål med besparingsprogrammet som inleddes under 2022 och fokus har skiftats mot marginalförbättringar hos nya kunder. Därför har den övergripande inställningen till marknadsföringsinsatser varit avvaktande vilket påverkar intäkterna negativt men ger bättre marginal. Under kvartalet har arbetet riktats mot att bearbeta den egna kundbasen genom aktivt kontaktskapande och återaktivering. Inom partnerverksamheten har lanseringen av den nya lösningen tagit något längre tid än planerat. Lösningen behövde fler alternativ inom vissa delar av erbjudandet för att kunna vara tillräckligt attraktivt, vilket till stor del har åtgärdats under inledningen av kvartal 2.

Andra kvartalet 2023 inleddes med fortsatt sjunkande spelaraktivitet till följd av fortsatta lägre marknadsföringsinsatser men med också fortsatta förbättringar av bruttomarginalen och stärkt EBITDA. Fokus framöver är att öka bruttomarginalen inom egna kasinon och samtidigt öka intäkterna. Partnerverksamheten har fortsatt fokuserats på att förbättra lösningen och här finns indikationer på att erbjudandet numera möter spelarnas krav och därmed kan fokus skiftas mot kundanskaffning.

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Nettoomsättningen för årets första kvartal uppgick till 13 179 TSEK (14 797 TSEK).
  • Första kvartalets nettoresultat uppgick till -5 415 TSEK (-10 181 TSEK). Periodens resultat påverkas negativt av avskrivningar och nedskrivningar om 4 623 TSEK (4 848 TSEK).
  • Under det första kvartalet uppgick kassaflödet till 1 668 TSEK (914 TSEK). Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet för perioden har ökat och uppgick till 1 849 TSEK (-7 585 TSEK).
  • Eget kapital vid periodens slut uppgick till 8 236 TSEK (39 001 TSEK).
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 2 049 TSEK (2 451 TSEK).
  • Bolaget kallade till extra bolagsstämma om att genomföra en kvittningsemission och en parallell företrädesemission.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Extra bolagsstämma beslutar att genomföra kvittningsemissionen och företrädesemissionen till samma villkor. Kursen fastställdes till 0,037 SEK per aktie.

VD HENRIK SVENSSON KOMMENTERAR första KVARTALET

Hur skulle du sammanfatta det första kvartalet?

Under första kvartalet slutförde vi effektiviseringen av organisationen och vi har nu sänkt personalkostnader och övriga kostnader med sammanlagt drygt 40 procent sedan samma kvartal förra året. Här kan vi konstatera att vi har lyckats. Bruttomarginalen har ökat från 11 till 21 procent. Intäkterna har minskat jämfört med förra året, vilket inte är så konstigt, då vi har tagit ner antalet varumärken väsentligt samtidigt som vi haft mer marginalfokus än tillväxtfokus för befintliga varumärken. Vårt EBITDA justerat för engångsposter uppgår till -1,2 miljoner SEK, vilket kan förbättras ytterligare. Faktum är att hävstången vid ökad omsättning är ganska hög nu. Såväl ökad omsättning i egna kasinon som att partnerverksamheten återtar tidigare omsättning kan få stor effekt på resultatet.

Ni gör en företrädesemission och en kvittningsemission. Berätta mera!

Företrädesemissionen är kopplad till den kvittningsemission som beslutades samtidigt med företrädesemissionen. Kvittningsemissionen tar bort merparten av bolagets stora skuld- och räntebörda, vilket är nödvändigt för att kunna driva verksamheten. Vi förbättrar balansräkningen väsentligt genom att rensa ut skulder. Samtidigt gör vi en företrädesemission, vilket ger våra många aktieägare möjlighet att investera på samma villkor som för kvittningsemissionen. Kvittningsemissionen är en förutsättning för att driva verksamheten och företrädesemissionen kan ge oss friskt kapital för att satsa framåt i ett skede när verksamheten äntligen ser ut att kunna vända. Om företrädesemissionen blir bra tecknad får vi en välfylld kassa, vilket behövs för en sista push för att göra verksamheten lönsam. Våra förvärvade varumärken är väletablerade på ett antal europeiska marknader, men vi behöver få upp spelarvolymen för att de ska ge oss den avkastning som vi kräver. Vårt partnererbjudande har också fått en bra start och därför har vi utökat det genom att erbjuda ett mer omfattande tjänste- och teknikutbud, vilket i sin tur gör det möjligt för oss att få en större andel av intäkterna från kasinopartners. Personligen anser jag att denna sista del är det som snabbast kommer att bidra till att vi blir lönsamma i befintlig verksamhet.

Efter ett 2022 utan förvärv har ni nu återigen gått ut med att ni ser möjligheter att köpa bolag. Vad är det som har förändrats?

Spelmarknaden har mognat och regleringarna har skapat en större förutsägbarhet för förvärv. Vid tidigare förvärv pågick denna regleringsprocess vilket bidrog till osäkerhet i förvärven. Härutöver har vi genom förändringsprogrammet en mycket mer kostnadseffektiv verksamhet som snabbare kan anpassas till nya möjligheter och hantera förändringar. Utöver detta så ser vi i de kontakter vi har haft under den senaste tiden att det finns ett ökat intresse från bolag, vars ägare ser tydliga fördelar att bli en del av något större. Spiffbet är då en idealisk partner för sådana säljare. Vi erbjuder den trygghet som en noterad miljö ger och vi kan det här med förvärv och de finansiella marknaderna.

Vad är det för bolag som ni riktar in er på att förvärva?

Vi har en bra uppfattning om vilka bolag som skulle vara intressanta för Spiffbet. Det ska ju vara en verksamhet där vi ser att vi kan använda befintlig organisation och realisera betydande synergier. Det ska vara förvärv som snabbt bidrar till positivt EBITDA. Här finns det bolag på marknaden som inte är tillräckligt stora på egen hand men som kan skapa ett bra bidrag i vår verksamhet. Förvärv som snabbt skulle kunna ta Spiffbet från minus till plus. Nu vill vi kunna ta våra diskussioner vidare och för det behöver vi kapital.

Vad tror du om utvecklingen framöver under året?

Vi har nu en strömlinjeformad verksamhet och ser fortsatta förbättringar i bruttomarginalen under inledningen av kvartal 2. Nu riktas vårt fokus mot att öka omsättningen utan att det sker på bekostnad av bruttomarginalen eller ökade kostnader.  Min bedömning är att vi successivt kommer förbättra resultatet i egna kasinon och att genomslag i partnerverksamheten kan få stor effekt på lönsamheten.

Läs rapporten i sin helhet på bolagets hemsida: https://www.spiffbet.se/delarsrapporter/För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Denna information är sådan som Spiffbet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2023 08:23 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino samt spelproduktion och företagstjänster. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor.

Taggar:Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleStärkt samarbete för att motverka olagligt spel
Next articleEwelina Holm till Stockholms Byggnadsförenings styrelse

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here