Q2 – Fortsatt kostnadskontroll och stabila marginaler

0
321Under andra kvartalet sjönk nettointäkterna med 21 procent jämfört med kvartal 1 som en följd av en licensmigration, lägre marknadsföringsutgifter, säsongseffekter och högre vinstutbetalning till spelare. Intäkterna inom partnerverksamheten bidrog marginellt till de totala intäkterna i fortsatt avvaktan på utveckling av kunderbjudandet.

Under kvartal 2 försämrades rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) till -2,5 miljoner SEK från -1,7 miljoner SEK under kvartal 1. Försämringen förklaras av lägre intäkter under kvartalet. Omkostnaderna var stabila och den genomsnittliga bruttomarginalen var konstant under kvartalet.

Under kvartalet migrerade vi varumärken till nya licenser och var mycket försiktiga med marknadsföring. Detta återspeglas i lägre intäkter under framför allt juni. Säsongseffekter och högre vinstutbetalningar har också stor inverkan. Marknadsföringsutgifterna har varit låga i absoluta belopp och även som relation till intäkterna. Under kvartal 1 och 2 gjordes en genomgång av marknadsföringskostnaderna med målet att skapa högre effektivitet. I samband med detta ingick Spiffbet också ett samarbete med en extern aktör som hanterar upphandling av marknadsföring. Kvartalets bruttomarginal ökade kraftigt under de två första månaderna men juni som uppvisade det största tappet i intäkter drog ner genomsnittet.

Tredje kvartalet 2023 inleds med ökad spelaraktivitet trots fortsatt sjunkande marknadsföringskostnader. Fokus framöver är att öka marknadsföringen då det finns ett utrymme att öka med fortsatt god avkastning. Arbetet under tidigare kvartal har skapat bra förutsättningar för lönsam tillväxt. Partnerverksamheten har återlanserat kasinotjänsten med en partner under augusti och där finns goda indikationer om att erbjudandet tas emot väl hos spelarna. Det finns ett konkurrenskraftigt utbud av betalningsmetoder och spelleverantörer i flera viktiga marknader.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

  • Nettoomsättningen för årets andra kvartal uppgick till 10 350 TSEK (16 985 TSEK).
  • Andra kvartalets nettoresultat uppgick till -6 294 TSEK (-6 784 TSEK). Periodens resultat påverkas negativt av avskrivningar och nedskrivningar om 4 791 TSEK (4 824 TSEK).
  • Under det andra kvartalet uppgick kassaflödet till 1 819 TSEK (-1 222 TSEK). Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet för perioden har ökat och uppgick till -829 TSEK (-5 222 TSEK).
  • Eget kapital vid periodens slut uppgick till 47 776 TSEK (33 637 TSEK).
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3 868 TSEK (1 229 TSEK).
  • Bolaget genomförde en företrädesemission till kursen 0,037 SEK per aktie, då 136 107 780 nya aktier emitterades och innebar att bolaget tillfördes 5 miljoner kronor före emissionskostnader.
  • Spiffbets VD förvärvade ytterligare teckningsrätter och tecknade aktier för 2 miljoner kronor i företrädesemissionen.
  • Bolaget genomförde kvittningsemission där skulder om 39,6 miljoner SEK till huvudägarna A Veces AB och Johan Styren kvittades mot sammanlagt 1 071 213 135 nya aktier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Spiffbet ingår avtal om att avyttra spelproduktionen till Million Games AB. Affären slutförs under tredje kvartalet.

VD HENRIK SVENSSON KOMMENTERAR Andra kvartalet

Hur skulle du sammanfatta det andra kvartalet?

Intäkterna var för låga under kvartalet. Vi migrerade våra viktigaste varumärken till nya licenser inom samma plattform. Det störde verksamheten och inför migrationerna var vi avvaktande med marknadsföringen eftersom en migration alltid innebär en risk. Detta bidrog till att vi hade lägre intäkter jämfört med tidigare kvartal. Överlag fungerade migrationen bra och även om det påverkade intäkterna negativt på kort sikt var det en bra investering för framtiden. Där ser vi positiva effekter under inledningen av tredje kvartalet. Kostnaderna låg i linje med kvartal 1 och vi kunde trots sjunkande intäkter behålla den bruttomarginal som vi hade under kvartal 1. Sammanfattningsvis är jag besviken på andra kvartalet men bedömer att vi kan öka under resten av året.

Varför är du förhoppningsfull?

Under kvartal 1 gjorde vi en översyn av vår marknadsföring. Detta resulterade i att budgeten halverades genom en utrensning av samarbeten som inte gav tillräckligt bra avkastning. Arbetet med att effektivisera fortsatte under kvartal 2 och vi inledde ett samarbete med ett externt företag som idag hjälper oss att upphandla marknadsföring. När vi analyserar utfallet under första halvan av tredje kvartalet är vi positivt överraskade över att vi har en bra tillväxt i spelarinsättningar men att vi bara utnyttjar två tredjedelar av vår marknadsföringsbudget. Det gör mig positiv till att vi kan växa till rimliga marknadsföringskostnader framöver. Därmed har vi nu en gaspedal som gör att vi kan öka farten men ändå vara mer effektiva än tidigare.

Vad bedömer du ligger bakom denna effektivitetsförbättring?

Den mest uppenbara anledningen är att vi arbetar mycket mer med analys och uppföljning samt arbetar med en erfaren partner inom affiliate-marknadsföring. Vi har dessutom utvecklat kunderbjudandet med nya spelleverantörer och mer genomarbetade kampanjerbjudanden. Målet har varit att öka nettointäkten per kund. Sedan december förra året har vi i princip förändrat det mesta inom kundvård och produkt. Här tror vi redan nu kan se resultatet i ökad bruttomarginal.

Men trots allt detta har intäkterna sjunkit.

Tyvärr är det så och framför allt var juni en svag månad. Förutom licensmigrering och försiktigare marknadsföring så har säsongseffekterna tagit ut sin rätt även denna sommar. Dessutom har spelarna haft mer tur än vanligt vilket har bidragit till lägre intäkter. Men när jag ser framåt känner jag mig mer positiv än på länge.

Ni har sålt spelproduktionen. Berätta mer!

Sedan tredje kvartalet förra året har vi inte haft tillräckligt höga intäkter för att kunna täcka kostnaderna i spelutvecklingsverksamheten. För att kunna driva vidare krävs det stora investeringar i att ta fram nya spel och att utveckla nya försäljningskanaler. Vårt fokus har skiftat mot att driva kasino och erbjuda tjänster inom kasinodrift. Då räcker inte våra resurser till för att göra nödvändiga investeringar. Slutsatsen var därför enkel. Bättre att hitta en köpare som kan driva vidare STHLMGAMING och spelen inom Rhino Gaming än att låta denna del av verksamheten förfalla. Vi tecknade avtal med Million Games i början av augusti om att sälja spelproduktionen och affären är helt klar i slutet av samma månad. Därefter kan vi fokusera helt på kasinodrift samtidigt som vi kommer kunna använda spelen mer eller mindre gratis under ett år.

Förutom löpande drift och försäljningen av spelverksamheten. Vad gör ni mer för att utveckla verksamheten framåt?

Vi har öppnat upp för att förvärv återigen kan vara intressant och för diskussioner löpande med intressanta aktörer. Ännu är det inget som har känts riktigt rätt. I stället har vi stort fokus på att lansera ett nytt varumärke som baseras på vårt mest framgångsrika finska kasino Supernopea. Tanken är att lansera ett systervarumärke i Sverige som är en stabil reglerad marknad. Målet är lansering i september eller oktober. Dessutom har vi kommit långt med att förbättra vårt erbjudande i partnerverksamheten och här står vi för ett genombrott under september. Faller detta väl ut kommer det lyfta resultatet.

Kommer ni gå break-even under året?

Allt beror på om vi kan ta tillvara den utväxling vi bedömer att vi nu har på marknadsföringen och även att partnerverksamheten kan få sitt genombrott. Kostnaderna är låga så nu beror det helt på om vi lyckas realisera våra tillväxtplaner. Detta är svårt att fullt ut bedöma då framgången delvis beror på externa faktorer. Men givet det jag vet nu är jag förhoppningsfull till att nå break-even på EBITDA-nivå under fjärde kvartalet.

Läs rapporten i sin helhet på bolagets hemsida: https://www.spiffbet.se/delarsrapporter/För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Denna information är sådan som Spiffbet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2023 07:00 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino samt spelproduktion och företagstjänster. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleNöjdare hyresgäster när Einar Mattsson förbättrar
Next articleEuropa färgas rosa: Stark tillväxt för Klarna på Europas nyckelmarknader

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here