Wicket Gaming genomför, villkorat av stämmas godkännande, en riktad nyemission om högst 10 MSEK

0
574
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, HONG KONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT LAG.

  • Wicket Gaming AB har beslutat att genomföra en riktad nyemission om sammantaget högst 12 500 000 aktier. Teckningskursen är 0,80 SEK.
  • Nyemissionen är villkorad av att bolagsstämma beslutar om minskning av aktiens kvotvärde till 0,80 SEK genom en minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen.
  • Nyemissionen beslutas till en del av styrelsen med stöd av bemyndigande. Därutöver föreslås bolagsstämma besluta om nyemission riktad till styrelse och företagsledning.
  • En extra bolagsstämma kommer att genomföras den 4 september 2023.
  • Nyemissionen uppgår vid full teckning till 10 MSEK och är hittills säkerställd till ett belopp om cirka 7,5 MSEK.
  • Nyemissionen genomförs för att förbättra soliditeten och rörelsekapitalbasen och därigenom möjliggöra för Bolaget att accelerera utvecklingen av spelen King Royale och Cricket Manager samt att säkerställa nya affärer i Bolagets tyska dotterbolag i vertikalen EdTech.   

VD kommenterar

”Det har varit ett märkligt år; den operativa verksamheten har gått bra, medan den finansiella verksamheten och börskursen har gått dåligt. Utöver det kärva finansiella klimatet kan det i vårt fall förklaras med det magra utfallet på företrädesemissionen i början på året som medförde att vi inte kunde betala skulder i den utsträckning vi räknat med. Syftet med denna nyemission är därför att rensa i balansräkningen, men också göra offensiva satsningar, framför allt i vårt spel King Royale och vår tyska EdTech-verksamhet. Jag ser fram emot andra halvåret med stor tillförsikt” säger Wicket Gamings VD Eric De Basso.

Om Nyemissionen

Styrelsen i Wicket Gaming AB (publ) (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) har, villkorat av beslut av extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en riktad kontant nyemission av sammantaget högst 12 500 000 aktier till teckningskursen 0,80 SEK per aktie (”Nyemissionen”). Vid full teckning av Nyemissionen tillförs Wicket Gaming 10 MSEK.

Nyemissionen genomförs i två delar. Den ena delen, högst 11 250 000 aktier har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande. I den andra delen, högst 1 250 000 aktier, föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman ska besluta om en riktad emission till styrelsemedlemmar och företagsledning.

Emissionskursen 0,80 SEK förutsätter att den extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet varigenom aktiens kvotvärde sänks från 1 SEK till 0,80 SEK (se vidare nedan).

Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under de senaste 10 handelsdagarna före Nyemissionen var cirka 0,77 SEK. Stängningskursen dagen före Nyemissionen var 0,76 SEK. Emissionskursen ligger således något över börskursen i förhållande till såväl stängningskursen dagen före emissionsbeslutet som den vägda genomsnittskursen under tio dagar före emissionsbeslutet. Styrelsen bedömer därmed att emissionskursen är marknadsmässig, se vidare nedan.

Nyemissionen har hittills säkerställts genom teckningar och teckningsförbindelser till ett belopp av cirka 7,5 MSEK. De som tecknat är en grupp investerare och fordringsägare som tecknar med betalning genom kvittning. Kretsen som tecknar är huvudsakligen inte aktieägare. Störst teckningar har gjorts av Jinderman & Partners och Stefan Käll. Som en del av Nyemissionen föreslås den extra bolagsstämman besluta om en riktad nyemission av sammantaget 1 250 000 aktier till styrelseordföranden Erik Nerpin och VD/styrelseledamoten Eric De Basso. Den sistnämnda delen av Nyemissionen kommer att utgöra en separat beslutspunkt på dagordningen vid den extra bolagsstämman, för vilken erfordras särskilt kvalificerad majoritet i enlighet med den s.k Lex Leo (16 kap aktiebolagslagen).

Genom Nyemissionen tillförs Bolaget upp till 10 MSEK. Emissionskostnaderna bedöms inte överstiga 0,5 MSEK.

Likviden från Nyemissionen ska användas för att förbättra soliditeten och rörelsekapitalbasen och därigenom möjliggöra för Bolaget att accelerera utvecklingen av spelen King Royale och Cricket Manager samt att säkerställa nya affärer i Bolagets tyska dotterbolag i vertikalen EdTech.   

Förslaget till den del av Nyemissionen som avser styrelse och företagsledning samt förslaget till minskning av aktiekapitalet med därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen kommer att framläggas på extra bolagsstämma som kommer att hållas den 4 september 2023. Den del av Nyemissionen som beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande förutsätter även att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet.

Motiv till emissionsstrukturen

Nyemissionen genomförs utan företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen har utrett förutsättningarna och noggrant övervägt möjligheten att i stället göra en företrädesemission.

Styrelseordföranden Erik Nerpin kommenterar: ”För att säkerställa kapital i en företrädesemission erfordras i regel att emissionskursen är avsevärt lägre än gällande börskurs, i synnerhet om bolaget vill ha emissionen garanterad. En kraftigt rabatterad företrädesemission skulle, förutom att det naturligtvis är till nackdel för de befintliga aktieägare som inte har möjlighet att delta, innebära att den för Nyemissionen nödvändiga åtgärden att minska aktiekapitalet skulle försvåras väsentligt. Minskningen av aktiekapitalet skulle även medföra en betydligt mer utsträckt tidsplan än för en normal företrädesemission, eftersom det för att genomföra minskningen av aktiekapitalet krävs en bolagsstämma med fyra veckors kallelsefrist. Detta skulle försvåra genomförandet. Ett annat starkt vägande skäl för den valda emissionsstrukturen är att Wicket Gamings låneavtal med Formue Nord stipulerar att hela lånet förfaller till betalning om Wicket Gaming gör en företrädesemission. Även om vi bedömer att vår relation med Formue Nord är god, kan vi inte försätta oss i en sådan förhandlingsposition.”

Styrelsen har med beaktande av ovanstående gjort bedömningen att Nyemissionens struktur är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och därmed i de befintliga aktieägarnas bästa intresse.

Förändring av antal aktier

Antalet aktier i Wicket Gaming före Nyemissionen uppgår till 16 647 109. Genom Nyemissionen kommer antalet aktier att öka med upp till 12 500 000. Nyemissionen medför vid full teckning en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 43 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, beräknat som högsta antalet aktier i Nyemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen.

Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 3 329 421,80 SEK. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde sänks från en (1) SEK till 0,80 SEK. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämma. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde och att därmed möjliggöra Nyemissionen. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 12 485 331,75 SEK fördelat på 16 647 109 aktier (före Nyemissionen), envar aktie med ett kvotvärde om 0,80 SEK.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets tillstånd, förutsatt att minst 4 161 778 aktier (motsvarande en emissionslikvid om 3 329 422,40 SEK) tecknas i Nyemissionen. I sådant fall ökar aktiekapitalet med 3 329 422,40 SEK, vilket innebär att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

Extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman kommer att genomföras den 4 september 2023 i Stockholm. Kallelse till den bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande i nära anslutning till detta pressmeddelande. På dagordningen kommer föreligga förslag till ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet, beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission samt förslag till beslut om nyemission i den del av Nyemissionen som föreslås tecknas av företagsledningen. I sistnämnda del av Nyemissionen erfordras särskilt kvalificerad majoritet i enlighet med den s.k Lex Leo (16 kap aktiebolagslagen). Därutöver förslås även inval av en ny styrelseledamot, se nedan.

Utökning av styrelsen

Wicket Gamings styrelse utgörs i dag av tre ledamöter – Erik Nerpin (ordförande), Eric De Basso och Benn Harradine. Spotlight Stock Markets regelverk föreskriver att styrelsen ska utgöras av minst fyra ledamöter och Wicket Gaming har därför sökt och erhållit dispens.   

Vid den extra bolagsstämman kommer att föreslås inval av Christopher Lagerqvist Nerpin i styrelsen. Christopher Lagerqvist Nerpin studerar för närvarande på Handelshögskolan i Stockholm. Han är son till styrelseordföranden Erik Nerpin.  

För ytterligare information

Eric de Basso, VD

E-post: eric@wicketgaming.com

Telefon: +46 70 780 52 00

 

Erik Nerpin, styrelseordförande

E-post: erik.nerpin@advokatnerpin.com

Telefon: +46 70 620 73 59

 

Om Wicket Gaming AB

Wicket Gaming är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, spel och EdTech. Inom vertikeln Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel (”F2P”) inom mobilspel för Android och iOS. Inom EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som Wicket Gaming har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com. 

Denna information är sådan information som Wicket Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande 2023-08-01 08:30 CET.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Wicket Gaming i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA. Kanada, Storbritannien, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Hong Kong eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleDetta stör vi oss på i trafiken
Next articleWicket Gamings dotterbolag Linked Dimension erhåller offentlig finansiering från German Games Fund till ett värde av 2,14 MSEK (184,971 EUR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here