Acroud publicerar delårsrapport Apr-Jun 2023: På väg mot stärkt balansräkning, minskad skuld och säkrat kassaflöde

0
638
Finansella höjdpunkter – Andra kvartalet 2023

 • Intäkterna uppgick till all time high 10 281 kEUR (7 200), vilket motsvarar en tillväxt om 43% och en organisk tillväxt om -26.5%.
 • Justerad EBITDA (före jämförelsestörande poster) uppgick 1 614 (1 802) tusen EUR, en minskning med 10% jämfört med året innan.  EBITDA uppgick till 588 (1 802) tusen EUR, en minskning med 67% jämfört med året innan.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -21 258 (1 248) tusen EUR. Justerat resultat efter skatt (före jämförelsestörande poster och valutaeffekter) uppgick till -931 (588) tusen EUR. Jämförelsestörande poster inkluderar en nedskrivning på 20 miljoner Euro.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0.104 (0.010) EUR. Justerat resultat per aktie (före jämförelsestörande poster och valutaeffekter) var -0.005 (0.005) EUR.
 • New Depositing Customers (NDC) uppgick till all time high 117 365 (35 134) en ökning med 234% (19%).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 667 (1 490) tusen EUR.

 

Finansella höjdpunkter – Första halvåret 2023

 • Intäkterna uppgick till all time high 19 581 kEUR (14 203), vilket motsvarar en tillväxt om 38% och en organisk tillväxt om -23.8%.
 • Justerad EBITDA (före jämförelsestörande poster) uppgick 3 755 (3 583) tusen EUR, en ökning med 5% jämfört med året innan.  EBITDA uppgick till 2 702 (4 050) tusen EUR, en minskning med 33% jämfört med året innan. 
 • Resultatet efter skatt uppgick till -21 324 (2 431) tusen EUR. Justerat resultat efter skatt (före jämförelsestörande poster och valutaeffekter) uppgick till -1 111 (1 138) tusen EUR. Jämförelsestörande poster inkluderar en nedskrivning på 20 miljoner Euro.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0.104 (0.019) EUR. Justerat resultat per aktie (före jämförelsestörande poster och valutaeffekter) var -0.005 (0.009) EUR.
 • New Depositing Customers (NDC) uppgick till all time high 210 024 (68 672) en ökning med 206% (12%).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 673 (2 975) tusen EUR.

Händelser Under Kvartalet

Den 27 juni 2023 fick Acroud godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet vilket kommer att sänka vår skuld exklusive obligationen från 26 miljoner EUR till 6,5 miljoner EUR och kommer att minska det kortfristiga kassaflödet från drygt 6 miljoner EUR till cirka 2,5 miljoner EUR. Transaktionerna sammanfattas nedan:

 1. Betalning av PMG vinstbaserad tilläggsköpeskilling vilket minskar kortfristiga kontanta åtaganden från 4,5 miljoner EUR till 2,25 miljoner EUR.
 2. Försäljning av 9 % av aktierna i Acroud Media Ltd vilket minskar ansvarsförbindelser med 13,5 miljoner EUR.
 3. Befrielse från den obligatoriska delbetalningen av obligationen vilket minskar det kortfristiga kassaflödet med ca. 2 miljoner EUR.
 4. Tillskott av eget kapital på 22 miljoner kronor.
 5. Konvertering av obligationer till eget kapital vilket minskar långfristiga lån med 25 miljoner kronor och minskar kvartalsvisa räntekostnader.
 6. Konvertering av aktieägarlån till eget kapital vilket minskar långfristiga lån med 4,3 miljoner SEK.

För mer information om det skriftliga förfarandet kan du läsa pressmeddelandet som utfärdades den 27 juni 2023 och som finns på bolagets webbplats www.acroud.com

Finansiella höjdpunkter efter kvartalet

 

Den 13 juli 2023 har Acroud AB kommit överens om att sälja och överlåta 9 aktier motsvarande 9 % av alla emitterade och utestående aktier i Acroud Media Ltd. till RIAE Media Ltd. Köpeskillingen för aktierna är 1,1 miljoner EUR som betalas kontant senast den 30 november 2023.  Aktierna överfördes från Acroud AB till RIAE Media Ltd den 1 augusti 2023. Samma dag gjorde Acroud AB en ändring i aktieägaravtalet så att säljoptionen i det ursprungliga aktieägaravtalet kommer att tas bort från och med den 1 augusti 2023.

 

Den 3 augusti 2023 ingick Acroud AB (Acroud) avtal med PMG Group A/S, SMD Group Ltd och Double Down Media Ltd som säljare avseende Acrouds tidigare förvärv av Voonix ApS, Matching Visions Ltd och Traffic Grid Ltd för att reglera 4 miljoner euro av den totala earn-out-betalningen om 9 miljoner euro genom en kontantbetalning om 2,25 miljoner euro samt en skuldsättnings-till-egenkapital-omvandling om 1,75 miljoner euro, betald genom en riktad kvittningsemission av aktier i Acroud. Samma dag utfärdade Acroud löftesbrev till säljarna avseende den återstående skulden om 5 miljoner euro. Acroud ger säljarna rätt att köpa och säljarna ger Acroud rätt att sälja 40% av det totala antalet aktier i Voonix ApS, Matching Visions Ltd och Traffic Grid Ltd med betalning genom kvittning mot löftesbrev. Säljarna kan utnyttja köprätten och Acroud kan utnyttja säljrätten endast efter att Acroud har återlöst sitt utestående obligationslån 2022/2025 i sin helhet.

 

Den 3 augusti 2023, Styrelsen för Acroud har i enlighet med det Skriftliga Förfarandet beslutat att genomföra en riktad nyemission av 36 241 424 aktier för ett sammanlagt belopp om cirka 71,6 SEK miljoner.

 

Teckning av aktier i riktad Nyemissionen sker mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning enligt vad som anges närmare nedan:

 

 • 11 139 240 aktier har emitterats till Trottholmen AB och Strategic Investment A/S mot kontant betalning om totalt 22 SEK miljoner.
 • 10 284 594 aktier har emitterats till PMG Group A/S, SMD Group Ltd och Double Down Media LTD mot betalning genom kvittning av fordringar på tilläggsköpeskillingar om totalt 1 750 000 EUR enligt ett aktieöverlåtelseavtal ingånget mellan Acroud och tecknarna.
 • 2 159 363 aktier har emitterats till Trottholmen AB mot betalning genom kvittning av ett aktieägarlån om cirka 4,3 SEK miljoner.
 • 12 658 227 aktier har emitterats till Trottholmen AB och Strategic Investment A/S mot betalning med apportegendom bestående av Obligationer om totalt 25 SEK miljoner.

 

 

VD-ord: På väg mot stärkt balansräkning, minskad skuld och säkrat kassaflöde

 

Kv2 har inneburit ett nytt all time high gällande såväl intäkter som NDC. Intäkterna uppgick till 10,281M EUR (jämf med 7,200M EUR Kv2 2022) samt NDC var 117.365 jämfört med 35.134. Kvartalets resultat påvisar en svagare marginal bland annat på grund av ökade investeringar i media samt engångskostnader för genomförda överenskommelser under kvartalet uppgående till 1,026 M EUR.

 

Perioden har även präglats av att göra klart en rad transaktioner gällande såväl förändrade earn-out överenskommelser som minskade åtaganden framöver för Acroud. Detta gällande såväl tilläggsköpeskillingar som skulle erläggas samt ta bort den framtida skyldigheten att förvärva ytterligare andelar i nuvarande dotterbolag.

 

Genom dessa överenskommelser, som färdigställts efter kvartalets har Acroud sänkt sin skuld exklusive bonden från 26 MEUR till 6.5 MEUR samt att vi har minskat det kortsiktiga kassa-utflödet från drygt 6 MEUR till ca 2,5 M EUR.

 

Under perioden har även huvudaktieägarna, Trottholmen AB samt Strategic Investment tecknat en nyemission om 22 MSEk  för att stärka bolagets finansiella ställning.

 

Vi har också vidtagit ytterliga kostnadsbesparingar i vår gamla kärnverksamhet där vi nu flyttat driften och utvecklingen av våra casinoprodukter till ett team vilka vi har samarbetat med tidigare med stor framgång. Anledningen till detta är att våra egna casino produkter har haft en kontinuerlig nedgång i intäkter under de senaste 5 åren och vi har inte lyckats vända trenden trots olika ledarskap och strategier. Så baserat på detta tog vi beslutet att det var dags för en drastisk förändring. Där inget ”arv” och heliga kor belastar sättet att tänka. I och med detta sänker vi våra driftkostnader samtidigt som vi gett våra partner ett tydligt incitament att växa våra sidor då de har en del utav lönsamhets-ökningen.  Resultatet av detta samt investeringarna i media kommer vi att se under Kv4 2023 och framåt.

 

Det faktum att vår gamla kärnverksamhet har gått så svagt under lång tid har också lett oss till beslutet att skriva av 20 M EUR av värdet på dessa tillgångar.

 

Vi består nu av en grupp bolag, där samtlig personal har både passion och tydliga incitament att driva respektive bolag framgångsrikt och bidra till Acrouds förbättrade lönsamhet och till ökat aktieägarvärde.

 

Efter allt detta så har vi nu ”krattat rent” och vi ser fram emot att från denna plattform ta bolaget framåt och uppåt.

 

Med allt som allt är jag tacksam till alla som har bidragit till att ovanstående förändringar har kunnat genomföras. Det har vi kunnat genomföra tack vare alla våra anställdas flexibilitet och engagemang. PMG och TGC:s grundares önskan om att gemensamt bygga ett framgångsrikt företag, våra två största aktieägare som stärker vår kassa samt våra obligationsinnehavare som konstruktivt har stöttat denna lösning.

 

Med detta säkerställt kan vi vara riktigt optimistiska inför framtiden.

 

Join the Ride!

Robert Andersson, Malta, 10 augusti 2023

Acrouds VD Robert Andersson och CFO Tricia Vella presenterar rapporten, som följs av en frågestund kl. 10:00. Presentationen kommer att hållas på engelska och går att följa på www.acroud.com eller via https://ir.financialhearings.com/acroud-q2-2023.

För att ta del av presentationen via telefon, ring något av följande nummer:

Sverige:
Storbritannien:    
USA:
+46 8 525 07003
+44 20 7043 5048
+1 (774) 450-9900

 

Infoga Conference ID 200903#

Webbsändningen och presentationen är tillgängliga för att se och lyssna på begäran efter webbsändningen på www.acroud.com eller via Quartr appen.

Ansvariga parter

Denna information utgör insiderinformation som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

 

Tricia Vella, CFO
+356 7905 7755

 

ACROUD AB (publ)

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Från och med augusti (Delårsrapport för det andra kvartalet 2021) har Acroud bytt rapporterings- och bolagsspråk till engelska. Detta innebär att kvartalsrapporter och tillhörande pressmeddelanden kommer dock även i fortsättningen att publiceras på både engelska och svenska, den engelska versionen har emellertid företräde framför den svenska.

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande utmanare inom iGaming Affiliation och B2B SaaS-lösningar. Utöver sin grundläggande affiliateverksamhet, som omfattar jämförelse- och nyhetssajter under starka digitala varumärken i flera vertikaler, utvecklar och erbjuder Acroud SaaS-lösningar (Software as a Service) inom affiliateindustrin. Bolaget tillhandahåller också streamingtjänster. Efter ett antal förvärv har flera erfarna profiler inom branschen anslutit sig till Acrouds resa och leder organisationen mot ett programvarubaserat affiliationföretag. Vi drivs av hållbar tillväxt och lönsamhet för våra partner och vårt uppdrag är att förena människor, Content Creators (Youtubers, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickersymbolen ACROUD sedan juni 2018.
 
Taggar:Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleFörtydligande avseende finansiell rapport för andra kvartalet 2023
Next articleInbjudan till investerarpresentation – andra kvartalet 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here