Blick Global Group AB (publ) offentliggör emissionsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

0
303
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Blick Global Group AB (publ) (”Blick” eller “Bolaget”) offentliggör härmed ett emissionsmemorandum (”Memorandumet”) med anledning av Bolagets kommande företrädesemission av units om cirka 24,9 MSEK (“Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet”), vars teckningsperiod inleds den 13 januari 2023 och avslutas den 30 januari 2023. Memorandumet har granskats av Spotlight Stock Market och finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.blickglobalgroup.com), Nordic Issuing AB:s erbjudandesida (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Anmälningssedlar och annan information kring Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds.

Tidplan för Företrädesemissionen

 • Sista dag för handel i Blicks aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter: 9 januari 2023
 • Första dag för handel i Blicks aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter: 10 januari 2023
 • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 11 januari 2023
 • Handel med uniträtter: 13 januari 2023 – 25 januari 2023
 • Teckningsperiod: 13 januari 2023 – 30 januari 2023
 • Offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 1 februari 2023
 • Handel med BTU (betald tecknad unit): Från och med den 13 januari 2023 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Sista dag för handel i BTU kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningskurs: 24 SEK per Unit, motsvarande 4 SEK per aktie
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 6 220 002 aktier. Bolaget kan erhålla en emissionslikvid om högst cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK.
 • Företrädesrätt till teckning: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 11 januari 2023 erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit bestående av sex (6) aktier och en (1) TO4 till kursen 24 SEK. Det krävs en (1) TO4 för teckning av en (1) ny aktie till kurs 7 SEK i mars 2024. Ett antal större aktieägare har avsagt sig sin företrädesrätt, motsvarande 894 131 aktier och uniträtter som kommer att undantas från Erbjudandet.
 • Teckning och betalning: Teckning med stöd av uniträtter sker under teckningsperioden i enlighet med ”Villkor och anvisningar” i memorandumet. Observera att uniträtter som aktieägaren inte avser nyttja måste säljas senast den 25 januari 2023 för att inte förfalla utan värde.
 • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 4 742 755 aktier.
 • Utspädning: De befintliga aktieägare som väljer att inte utnyttja sina uniträtter till att teckna Units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 56,7 procent av rösterna och kapitalet genom Företrädesemissionen.
 • Tecknings- och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 15,3 MSEK, motsvarande 61,5 procent av emissionsvolymen.
 • Handelsplats: Spotlight Stock Market.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB (publ)

erik@blickglobal.com

+46 72-503 35 35

Blick Global Group AB (publ)

Waterfront Stockholm, United Spaces
C/O Wiget Group
101 23 Stockholm

Om Blick Global Group

Blick Global är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stork utvecklingspotential inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas gruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Spelutveckling, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA, TECKNA ELLER PÅ ANNAT SÄTT HANDLA MED AKTIER, UNITRÄTTER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER I BLICK. INBJUDAN TILL BERÖRDA PERSONER ATT TECKNA UNITS I BOLAGET KOMMER ENDAST ATT SKE GENOM DET EMISSIONSMEMORANDUM SOM OFFENTLIGGJORDES IDAG, DEN 12 JANUARI 2023.

VARKEN UNITRÄTTER, BETALDA TECKNADE UNITS (”BTU”) ELLER NYEMITTERADE AKTIER HAR REKOMMENDERATS ELLER GODKÄNTS AV NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET. INGA UNITRÄTTER, BTU ELLER NYEMITTERADE AKTIER HAR REGISTRERATS ELLER KOMMER ATT REGISTRERAS ENLIGT UNITED STATES SECURITIES ACT FRÅN 1933 I DESS NUVARANDE LYDELSE, ELLER ENLIGT ANNAN TILLÄMPLIG LAG I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR FÖRETRÄDESEMISSIONEN ELLER DISTRIBUTION AV PRESSMEDDELANDET STRIDER MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER FÖRUTSÄTTER ATT ETT PROSPEKT UPPRÄTTAS, REGISTRERAS ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD FÖRETAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. PRESSMEDDELANDET, LIKSOM MEMORANDUMET, ANMÄLNINGSSEDELN OCH ANDRA TILL FÖRETRÄDESEMISSONEN HÄNFÖRLIGA HANDLINGAR, FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE DISTRIBUERAS TILL ELLER INOM NÅGON ANNAN JURISDIKTION.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleOncopeptides utser Holger Lembrer till Chief Financial Officer
Next articleKindred Group plc – Ej reviderad resultat-uppdatering för det fjärde kvartalet 2022 inklusive indikativ guidning av engångskaraktär för 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here