Wicket Gamings styrelse beslutar om en företrädesemission av units om cirka 46,7 MSEK och upptar brygglånefinansiering om 4,5 MSEK

0
516
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KANADA, HONG KONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen för Wicket Gaming AB (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) har, villkorat av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma, beslutat om att genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 46,7 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 18,5 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande cirka 8,7 MSEK. I samband med Företrädesemissionen har styrelsen upphandlat en brygglånefinansiering om 4,5 MSEK (”Brygglånefinansieringen”) från Formue Nord Fokus A/S (“Långivaren”). Utöver att uppta Brygglånefinansieringen har Bolaget åtagit sig att återbetala en del av det lån som upptogs från Långivaren den 25 maj 2022 (det ”Befintliga Lånet”). Som en överenskommelse rörande delåterbetalning av det Befintliga Lånet, som enligt lånevillkoren faller till betalning vid genomförande av Företrädesemissionen, kommer Långivaren genom en riktad emission, villkorat av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma, att vederlagsfritt erhålla 1 333 333 teckningsoptioner av serie TO2.

 

Sammanfattning

 • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Wicket Gaming cirka 46,7 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2, inklusive de till Långivaren utgivna teckningsoptionerna, kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 54,7 MSEK, förutsatt full teckning i Företrädesemissionen.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 19 januari 2023. Två (2) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen är 12,0 SEK per unit, motsvarande 4,0 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO2 emitteras vederlagsfritt.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 23 januari 2023 till och med den 6 februari 2023.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 18,5 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 8,7 MSEK, och till cirka 41,5 procent av garantiåtaganden, motsvarande cirka 19,4 MSEK. Således omfattas Företrädesemissionen till cirka 60,0 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 • Företrädesemissionen genomförs i syfte att tillföra Bolaget kapital för att finansiera fortsatt utveckling och global lansering av Cricket Manager Pro, säkerställa nya affärer inom segmentet Education, återbetala lån samt tillföra rörelsekapital.
 • Wicket Gaming har beslutat att uppta Brygglånefinansieringen om totalt 4,5 MSEK från Långivaren. Brygglånefinansieringen löper med en marknadsmässig ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod och återbetalas med emissionslikvid.
 • Bolaget har i samband med Företrädesemission och upptagandet av Brygglånefinansieringen åtagit sig att återbetala en del av det Befintliga Lånet till Långivaren. Som en överenskommelse rörande delåterbetalning av det Befintliga Lånet, som enligt lånevillkoren förfaller till betalning vid genomförande av Företrädesemissionen och upptagandet av Brygglånefinansieringen, kommer Långivaren i kompensation, för att inte kräva full förtida återbetalning av det Befintliga Lånet, att genom en riktad emission vederlagsfritt erhålla 1 333 333 teckningsoptioner av serie TO2.

 

Bakgrund och motiv i sammandrag

Wicket Gaming genomför Företrädesemissionen för att fortsatt finansiera Bolagets expansiva tillväxtstrategi. Fokus kommer riktas mot att slutföra den pågående omstruktureringen av Wicket Gaming och implementeringen den nyligen förvärvade Wegesrandkoncernen genom Wicket Media GmbH (“Wicket Media”). Ambitionen är att förflytta utvecklingsresurser för Cricket Manager Pro från externa konsulter till egna utvecklare inom dotterbolaget Linked Dimension. Wicket Medias lönsamma position inom digital utbildning på den tyska marknaden genererar stadiga intäktsströmmar och fokus riktas mot att expandera verksamheten inom Education-vertikalen. Bolaget avser även att accelerera lanseringen av Cricket Manager Pro globalt med flera stora cricketstjärnor som står redo att marknadsföra spelet. Andel spelare som återvänder till spelet och användarbetygen har efter den senaste uppdateringen förbättrats markant och spelet har laddats ned över 600 000 gånger.

 

Under 2022 har Wicket Gamings styrelse och ledning kontinuerligt utvärderat behovet av resurser för att nå de målsättningar Bolaget arbetar mot och enats om ett behov av tillförsel av rörelsekapital för fortsatt tillväxt. Bolaget behöver även finansiering för återbetalning av det Befintliga Lånet som avses återbetalas till fullo med emissionslikviden från teckningsoptionerna av serie TO2 i november 2023.

 

Likviden från Företrädesemissionen och likvid från utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 skall främst användas för:

 

 • Expansion inom Education-vertikalen
 • Global lansering av Cricket Manager Pro
 • Återbetalning av lån
 • Avsättning till rörelsekapital

 

VD-kommentar

Wicket Gaming står inför en mycket spännande period i Bolagets utveckling där såväl den globala lanseringen av Cricket Manager Pro som en fortsatt expansion av bolagets snabbväxande Ed-Tech vertikal står för dörren. Med en stärkt finansiell ställning får vi ökad flexibilitet på vår tillväxtresa. Det innebär också att vi kommer kunna ta vara på spännande förvärvsmöjligheter längs vägen, i syfte att stärka bolaget ytterligare.

 

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för Wicket Gaming har, villkorat av godkännande på extra bolagsstämman den 4 januari 2023, beslutat om att genomföra Företrädesemissionen, med följande huvudsakliga villkor:

 • Den som på avstämningsdagen den 19 januari 2023 är registrerad som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) befintlig aktie. Två (2) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2.
 • Teckningskursen är 12,0 SEK per unit, motsvarande 4,0 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 3 895 547 units, motsvarande 11 686 641 aktier och 9 124 427 teckningsoptioner av serie TO2, inklusive 1 333 333 teckningsoptioner emitterade till Långivaren.
 • Teckningsperiod för teckning av units kommer indikativt att löpa från och med den 23 januari 2023 till och med den 6 februari 2023.
 • Vid full teckning av Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 46,7 MSEK, före emissionskostnader.
 • Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 17 oktober 2023 till och med den 30 oktober 2023, dock lägst 3,0 SEK och högst 6,0 SEK.
 • Teckningsoptioner av serie TO2 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 november 2023 till och med den 14 november 2023.
 • Vid full teckning av Företrädesemission och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för erbjudna units och emittering av teckningsoptioner till Långivaren kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 54,7 MSEK.
 • Teckningsoptionerna av serie TO2 avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket.
 • Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 11 686 641 SEK genom nyemissionen av aktier, från 7 791 094 SEK till 19 477 735 SEK. Vid full teckning av Företrädesemission och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare 9 124 427 SEK till 28 602 162 SEK.
 • De befintliga aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fullteck­nad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande 60,0 procent. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Företrädesemissionen och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO2 medför en utspädning om cirka 72,8 procent.

 

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 60,0 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 8,7 MSEK, motsvarande cirka 18,5 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 19,4 MSEK, motsvarande cirka 41,5 procent av Företrädesemissionen. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelser har lämnats av ett antal befintliga aktieägare, ledning och styrelse i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av både interna och externa investerare. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av units till en avräkningskurs som motsvarar teckningskursen för units i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

 

Upptagande av Brygglånefinansieringen, omförhandling av villkor för det Befintliga Lånet och riktad emission av teckningsoptioner av serie TO2

Wicket Gaming har beslutat att uppta Brygglånefinansieringen om totalt 4,5 MSEK från Långivaren i syfte att säkerställa Bolagets kortsiktiga rörelsekapitalbehov fram till och med slutförandet av Företrädesemissionen. Brygglånefinansieringen löper med en marknadsmässig ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod och återbetalas med emissionslikvid från Företrädesemissionen.

 

Vidare så har Bolaget i samband med Företrädesemission och upptagandet av Brygglånefinansieringen omförhandlat det befintliga Lånet som Bolaget upptog från Långivaren den 25 maj 2022. Det Befintliga Lånet ska enligt villkoren i sin helhet återbetalas i förtid vid händelse av en företrädesemission av teckningsoptioner under lånets löptid. Som en överenskommelse rörande återbetalning av det Befintliga Lånet i samband med Företrädesemissionen kommer Långivaren i kompensation för att inte kräva full förtida återbetalning, att genom en riktad emission vederlagsfritt erhålla 1 333 333 teckningsoptioner av serie TO2.

 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att fullgöra Bolagets skyldigheter enligt överenskommelsen med Långivaren och på ett tids- och kostnadseffektivt sätt frigöra rörelsekapital. Bolaget har efter noggrant övervägande funnit att överenskommelsen och emissionen av teckningsoptionerna ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen för teckningsoptionerna har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd med Långivaren och bedöms mot bakgrund av överenskommelsen med Långivaren som marknadsmässig. Styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner av serie TO2 till Långivaren är villkorat av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma.

 

Extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma, för godkännande av Företrädesemissionen och den riktade emissionen av TO2, beslut om ändring av bolagsordningens gränser och uppdaterat emissionsbemyndigande kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

 

Prospekt

Ett prospekt och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, www.wicketgaming.com, och Mangold Fondkommissions hemsida, https://emission.mangold.se/.

 

Vanliga frågor

Wicket Gaming adresserar vanligt förekommande frågor i samband med Bolagets Företrädesemission på denna länk. Informationen kommer även finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.wicketgaming.com/ir.

 

Indikativ tidplan

7 december 2022

Kallelse till extra bolagsstämma

4 januari 2023

Extra bolagsstämma godkänner Företrädesemissionen samt riktad emission av teckningsoptioner av serie TO2 till Långivaren

17 januari 2023

Sista handelsdag i Wicket Gamings aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter

18 januari 2023

Första handelsdag i Wicket Gamings aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter

19 januari 2023

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen

23 januari 2023 – 6 februari 2023

Teckningsperiod för Företrädesemissionen

23 januari 2023 – 1 februari 2023

Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market

23 januari 2023 – vecka 8, 2023

Handel i betalda tecknade units på Spotlight Stock Market

8 februari 2023

Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

 

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Wicket Gaming i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information

 

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB

E-post: eric@wicketgaming.com

Telefon: +46 70 780 52 00

 

Om Wicket Gaming AB

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

 

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com. 

Denna information är sådan information som Wicket Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-12-02 08:00 CET.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Wicket Gaming i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Kanada, Hong Kong eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

 

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleFöreskrift om ansökan om licens och tillstånd till innehav av spelautomater upphävs
Next article”Vi bygger fina lägenheter med bra materialval, och du hittar det där lilla extra”— fredagsporträttet med Åke Strömgren

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here