Wicket Gaming meddelar uppdaterad tidplan för företrädesemissionen

0
404EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KANADA, HONG KONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Wicket Gaming AB (publ) (“Wicket Gaming” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 18 januari 2023 beslut om att senarelägga teckningsperioden i företrädesemissionen som beslutades av Bolagets styrelse den 2 december 2022 samt godkändes av den extra bolagsstämman den 4 januari 2023 (”Företrädesemissionen”). Wicket Gaming har nu fastställt den uppdaterade tidplanen för företrädesemissionen enligt följande:

 

17 januari 2023

(Ej förändrad). Sista handelsdag i Wicket Gamings aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter.

18 januari 2023

(Ej förändrad). Första handelsdag i Wicket Gamings aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter.

19 januari 2023

(Ej förändrad). Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som var registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag har erhållit uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen.

20 februari 2023

Offentliggörande av EU-tillväxtprospekt

21 februari – 2 mars 2023

Handel i uniträtter

21 februari – 7 mars 2023

Teckningsperiod

21 februari – vecka 12, 2023

Handel i betald tecknad unit (BTU)

9 mars 2023

Beräknat offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Wicket Gaming i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

 

Om Wicket Gaming AB

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

 

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com. 

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Wicket Gaming i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Kanada, Hong Kong eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

 

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleBlick Global Group AB (publ) har deltagit och presenterat i en av världens största spelmässor, ICE London 2023
Next articleSportlovsveckor: Här inträffar flest olyckor på vintervägarna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here